Till innehåll på sidan

Humanizing the Sustainable Smart City (HiSS)

Om projektet
Forskargruppens mål är att skapa ett nytt tvärvetenskapligt forskningsområde som berör människans interaktion med framtidens automatiserade samhälle. En huvudsaklig tillämpning är att på lång sikt öka välbefinnandet i den smarta staden. Projektet beaktar mänskligt beslutsfattande på institutionell, individuell och neurologisk abstraktionsnivå, och interaktionen mellan människa, maskin och databeräkningar inom så kallade ”cyber-physical-human systems”. Framtidens smarta stad är det primära exemplet på ett avancerat cyber-fysiskt-mänskligt system där beslut och interaktion sker parallellt på flera olika geografiska och logiska nivåer. Projektet kommer att utveckla ett ramverk för att fånga interaktioner och dynamiken i denna typ av system och demonstrera tillämpningen i användarstudier.

Bakgrund
En människas hälsotillstånd utgör basen för personligt och socialt välbefinnande, vilket definierar människans önskade påverkan på samhället. Men i framtidens smarta stad är människan en integrerad del i ett större teknologiskt sammanhang, där beslutsfattande sker genom nätverkad interaktion med cyberagenter (avancerad AI) och fysisk infrastruktur. En primär tes i projektet är att de storskaliga system som därmed formas måste betraktas med nya vetenskapliga verktyg där människans interaktion med systemet är den mest väsentliga aspekten. På samma sätt som vi är vana vid att modellera fysiska system och nätverkade datorsystem, måste vi i framtidens cyber-fysiska-mänskliga system kunna modellera och prediktera människan som integrerad beslutsfattare.

Tvärvetenskapligt samarbete
Projektet samlar forskare från de tre KTH-skolorna elektroteknik och datavetenskap (EECS), industriell teknik och management (ITM) och arkitektur och samhällsbyggnad (ABE).

Tillhör: Digital Futures
Senast ändrad: 2020-01-21